Leerlingenzorg

Op Betrouwen komen alle kinderen tot hun recht.

Onze school streeft naar maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind. Wij bieden kinderen op professioneel verantwoorde wijze onderwijs. Binnen de mogelijkheden van de school zijn wij gericht op het zo optimaal mogelijk begeleiden van alle kinderen (begeleiding gericht op planmatig handelen). Naast de ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden is er in ons pedagogisch en didactisch handelen bewust aandacht en ruimte voor ontplooiing van de sociaal-emotionele, creatieve en lichamelijke vaardigheden.

We maken kinderen bewust van hun eigen mogelijkheden. Wij begeleiden kinderen in hun groei naar positief kritische, zelfstandige en samenwerkende mensen. De groepsleerkracht is de persoon die de uitvoering van de zorg voor de specifieke leerling ter hand neemt. De intern begeleider heeft daarin een coördinerende, inhoudelijke, ondersteunende en coachende taak. De organisatie in de groep en de leerstof staan in dienst van de leerbehoefte van de leerlingen. Hierdoor willen we maximaal tegemoet komen aan zorg op maat.

De kernwaarden zijn de basale peilers waarop het onderwijs en daarmee de zorg van Betrouwen is gebaseerd. Dat heeft als consequentie dat als één van deze peilers in het gedrang komt, er actie ondernomen zal worden.

De kernwaarden van CBS Betrouwen zijn:

  • het aanleren van kennis en vaardigheden
  • een open houding ten opzichte van je naaste
  • veiligheid en sfeer

Wij gaan uit van convergente differentiatie, waarbij wij er naar streven, leerlingen tot en met groep 5 altijd de basisinstructie in de groep te laten volgen.

In onze uitwerking van de zorg in de klas kiezen wij vanuit handelingsgericht werken (HGW) voor het maken van groepsplannen, waarin wij uitgaan van 3 niveaugroepen per groep: basisinstructie, verlengde instructie en verkorte instructie.