Visie

Wij, team van Betrouwen, proberen de kinderen duidelijk te maken dat de aarde geschapen is met de bedoeling dat mensen ervoor zorgen dat het leefbaar is en blijft.
Dat betekent dat wij respectvol met elkaar en met de wereld omgaan.
Hierbij gebruiken we de verhalen uit de bijbel als richtsnoer.
Wij leren de kinderen ook dat er verschillen zijn tussen de mensen en hun opvattingen ten aanzien van geloofszaken.

Ouders die geen christelijke achtergrond hebben zijn welkom bij ons op school, maar wij verwachten wel dat zij onze uitgangspunten respecteren.

Iedere week beginnen en eindigen wij gezamenlijk met een weekopening- en sluiting.
Met een spiegelverhaal uit de methode “Kind op maandag” wordt de lijn gelegd naar de bijbelverhalen, die 3x per week volgens het rooster verteld worden.
Ook zingen wij bijpassende liedjes.

De viering van het Kerstfeest en het Paasfeest vinden wij belangrijk.
Deze vieringen worden om en om per schooljaar gehouden en worden door de kinderen verzorgd.

Wat voor school wil Betrouwen zijn?

Een school waar recht gedaan wordt aan de talenten van alle kinderen.
Wij houden rekening met de verschillen van de leerlingen.
De leerlingenzorg staat bij ons hoog in het vaandel.

Een school waar de veiligheid en duidelijkheid voor alle betrokkenen voorop staat.

Een school waar samen met de kinderen een pestprotocol opgesteld is,
wat door groot en klein ondertekend is.

Een school waar de ouders zoveel mogelijk bij betrokken worden.

Een school waar de kinderen veel kennis opdoen die van belang is voor hun verdere loopbaan.

Een school waar enthousiaste en professionele mensen werken.

Een school waar de sfeer gemoedelijk en gezellig is,
en de saamhorigheid een belangrijke basis vormt.

Een school waar naast de cognitieve vakken veel aandacht is voor TECHNIEK, kunst, cultuur, muziek en drama.

Een school waar de zelfstandigheid van de individuele leerling belangrijk is.

Een school waar groot en klein met elkaar optrekt door o.a. de gezamenlijke weekopening, creamiddagen, het leesstimuleringsprogramma waarbij de kinderen uit de middenbouw de kleuters voorlezen, vieringen en het optreden tijdens de feestelijke ouderavond.

Een school met oog voor onderwijsvernieuwing.

Kortom, een school die de naam Betrouwen (Fries voor vertrouwen) eer aan doet.