Stichting / Mr / Oudercommissie


Stichting VCSO

Onze school maakt deel uit van de overkoepelende stichting VCSO. Dit staat voor Verenigde Christelijke Scholen Opsterland. Vijf scholen uit onze gemeente zijn hierbij aangesloten. De VCSO, die al ruim 55 jaar bestaat, streeft naar ruimte en aandacht voor ieder kind, hoge ouderbetrokkenheid en leren van elkaar. De stichting behartigt de gezamenlijke belangen van onze scholen op onderwijskundig , materieel en financieel gebied en wordt aangestuurd door het stichtingbestuur. De directieleden van de scholen vormen dit stichtingbestuur en zij komen regelmatig bijeen voor overleg, uitwisseling en samenspraakrond beleidskwesties. Toezicht op dit bestuur wordt gehouden door de Raad van Toezicht (RvT).

Doel van de VCSO is om als een kleinschalige organisatie kwalitatief goed onderwijs te verzorgen, waarbij korte lijnen en veel autonomie voor de afzonderlijke scholen centraal staan. Dit betekent dat elke school in hoge mate zelfstandig is en blijft. Dat biedt ruimte voor een eigen kleur, een karakteristieke visie en dito sfeer. Het veelkleurige logo van de VCSO onderstreept dit.

Ouders zijn op de vijf scholen vertegenwoordigd via de MR (medezeggenschapsraad) en bij de VCSO door de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Met de professionals op de werkvloer werken ouders zo samen aan bijzonder goed onderwijs voor hun kinderen! www.vcso.nl

Klik hier om het bestuurlijk jaarverslag in te zien.


De inspectie heeft in april / mei 2017 en september 2020 onze school bezocht in het kader van het vierjaarlijks bestuursonderzoek.

Klik hier om het inspectierapport te lezen.


MR

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. Afhankelijk van de onderwerpen heeft de mr recht om advies te geven aan het bestuur en ook zijn er onderwerpen waar de instemming van de mr nodig is. Marit Hoekstra en Gert van Engelenburg zitten namens het team in de mr. Als vertegenwoordigers van de ouders zitten Koen van Hees en Tim Offringa (voorzitter) in de mr. Gert van Engelenburg zit namens de mr in de gmr.


Klik hier voor het Jaarverslag 2020 van de mr